Informatie over de ANBI-status van de Asser Historische Vereniging

Wilt u de Asser Historische Vereniging steunen met een gift? Dat kan nu fiscaal voordelig, want de Belastingdienst heeft de ANBI-status aan de vereniging toegekend. Dit betekent dat u giften aan de AHV van de belasting mag aftrekken (als u boven een bepaald drempelbedrag uitkomt).

Op de website www.anbi.nl kunt u lezen:

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

De AHV is aangemerkt als culturele instelling. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl

 

Beleidsdocument Asser Historische Vereniging

 

Missie

De Asser Historische Vereniging verbindt Assenaren met belangstelling voor de historie van hun stad. De vereniging is onafhankelijk en heeft een eigen identiteit. De leden van het bestuur en de commissies werken samen aan de bloei van de vereniging. Zij hebben een passie voor de historie van Assen en zij hebben de ambitie de vereniging op een moderne wijze goed gestructureerd te besturen. De leidende gedachte hierbij is: werken voor de vereniging is vrijwillig en belangeloos. Dit laatste betekent dat bestuurs- en commissie-leden geen vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden voor de vereniging. De Asser Historische Vereniging toont op een aantal manieren in Assen haar maatschappelijke betrokkenheid. De AHV onderhoudt een partnerschap met de Historische vereniging De Smilde en met het Rolder Historisch Gezelschap.

Doelstellingen

De vereniging heeft als doel het bevorderen van de bestudering en het verbreiden van de kennis van de geschiedenis van Assen, alsmede het (doen)behouden voor Assen van onroerende zaken en voorwerpen met cultuurhistorische waarde.

Middelen

De vereniging wil haar doelen bereiken door het onderhouden van een archief, door het vier keer per jaar uitgeven van het Asser Historisch Tijdschrift, door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en wandelingen en door het geven van gastlessen op basisscholen. De vereniging biedt de leden de gelegenheid elkaar te ontmoeten in het eigen ‘kantoor’ en op de ledenavonden. Via de ‘vraagbaak’ van de vereniging wordt getracht antwoord te geven op vragen die via de website of op een andere manier bij het bestuur binnenkomen.

Feiten en cijfers

De AHV is opgericht op 28 februari 1989. Het aantal leden bedraagt 1757 (stand 01-01-2015), waarvan 13 in het buitenland. Het aantal donateurs is 19. De contributie bedraagt 20 euro per jaar. Het bestuur bestaat uit zeven personen. Daarnaast heeft de vereniging 10 vaste commissies: -Archief, -Foto/video, ICT, -Beelden en Kunstwerken, Stadsgidsen, - Promotie, - Noorderbegraafplaats, - Beeld en Geluid en de Redactie van het tijdschrift. Het bestuur organiseert elk jaar in januari voor commissieleden een bijeenkomst om waardering voor hun vrijwilligerswerk uit te drukken. De AHV huurt voor de vereniging een eigen thuisbasis aan Vaart ZZ 71. In dit pand is het archief ondergebracht en ook de bestuursvergaderingen en commissiebijeenkomsten vinden er plaats.

 

Dagelijks bestuur

Voorzitter: F. Appel, tel: 0592 350009, e-mail: voorzitter@ahvassen.nl

Secretaris: mw. K. Janssen, tel: 0592 420865, e-mail: secretariaat@ahvassen.nl

Penningmeester:C.H.J.van Ee, tel: (06) 34963157, e-mail: penningmeester@ahvassen.nl

 

Contactgegevens

Bezoekadres: Vaart ZZ 71

Correspondentieadres: Postbus 10066  9400 CB  Assen

Bankrekeningnummer: NL80 INGB 0005 9651 47 t.n.v. Asser Historische Vereniging

KvK 40048040 | RSIN nummer: 816088494

Ledenadministratie: ledenadministratie@ahvassen.nl

Mailadres: secretariaat@ahvassen.nl

Website: www.ahvassen.nl