Agenda voor de jaarvergadering op dinsdag 18 april 2017

1.         Opening.

2.         Vaststelling van de agenda.

3.         Mededelingen en ingekomen stukken.

4.         Notulen jaarvergadering van 22 februari 2016*.

5.         Jaarverslag 2016 van de secretaris*.

6.         Jaarverslag 2016 van de penningmeester *.

7.         Verslag van de kascommissie: Jan Hidding en Klaas-Jan Uildriks.

8.         Décharge van het bestuur.

9.         Benoeming kascommissie: Jan Hidding en Henk Mulder (reserve van afgelopen jaar) en een kandidaat uit de vergadering als nieuwe reserve.

10.      Vaststelling begroting 2017 en contributie 2018.

Het bestuur stelt voor om de contributie in 2018 te handhaven op € 20,-- per jaar. Het combi-lidmaatschap blijft € 5,-- per jaar kosten.

11.      Verkiezing bestuursleden.

Ben Geitenbeek en Kitty Janssen zijn aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hen beiden voor een derde termijn te benoemen.

Namen van (tegen-) kandidaten dienen tenminste tweemaal 24 uur vóór het begin van de vergadering schriftelijk bij de secretaris te worden aangemeld. Een dergelijke aanmelding dient door tenminste 10 leden te zijn ondertekend en vergezeld te zijn van een door de voorgestelde kandidaat ondertekende verklaring dat hij of zij akkoord gaat met de kandidaatstelling.

12.      Rondvraag.

13.      Sluiting.


* Stukken zijn ter vergadering beschikbaar, maar kunnen ook vooraf worden ingezien tijdens openingstijden van het kantoor van de Asser Historische Vereniging aan de Vaart Zuidzijde 71 (maandag 18.45 – 21.15 uur; woensdag 10.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur; vrijdag 13.30 – 16.00 uur).

Een verkorte versie van het secretarieel jaarverslag is op de achterkant van deze agenda te vinden.

Het verkort secretarieel jaarverslag en het financieel jaarverslag zijn te lezen op www.ahvassen.nl

Daarnaast kunnen alle stukken worden opgevraagd bij de secretaris via mailadres secretariaat@ahvassen.nl