Jaarvergadering plezierig en vlot verlopen

26 september 2011 - Voorzitter Erik Appel heet de 100 aanwezigen hartelijk welkom, stelt de bestuursleden voor en geeft een korte uitleg over het verdere verloop van de avond: eerst de vergadering, dan de historische quiz o.l.v. Bernd Otter en tenslotte de lezing door Henk de Geeter en zijn dochter Sandra over hun voormalige fietsenfabriek Mustang.

De voorzitter is verheugd te kunnen meedelen dat de inzet van de AHV voor de Open Monumentendag tien nieuwe leden heeft opgeleverd. De promotiecommissie presenteert op deze avond een nieuw artikel: de AHV-wijn. De flessen zijn voorzien van historische etiketten die door Piet Keun zijn ontworpen. Over de notulen van de jaarvergadering van 27 september 2010 worden geen opmerkingen gemaakt. Het jaarverslag van secretaris Kitty Pettinga geeft een uitstekend beeld van het reilen en zeilen van de vereniging in het afgelopen jaar waardoor ook hierover geen vragen of opmerkingen zijn. Penningmeester Hans Mijsbergh geeft uitleg over het financieel verslag zoals wij dat van hem gewend zijn: zakelijk en deskundig. Hanny Thies van de kascommissie heeft geen enkele moeite de vergadering voor te stellen het bestuur décharge te verlenen. Op de begroting is een nieuwe post opgenomen: het AHV-boekenfonds. De contributie wordt opnieuw op 19.50 euro vastgesteld. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden: Pieter Diekema en Ben Geitenbeek. De vergadering stemt ook in met het voornemen om in de loop van het jaar het bestuur uit te breiden tot negen personen. Ella Sluiter, gedurende zes jaar bestuurslid en coördinator van de commissie stadsgidsen, treedt terug. Zij wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor haar inzet voor de vereniging. Tijdens een ingelast agendapunt schenkt Bertus Altena 200 molenboekjes aan de vereniging. Het boekje is geschreven door Henk Luning. Alle aanwezigen krijgen gratis een exemplaar mee naar huis. Er is een vraag over het nut van de bibliotheek van de vereniging in deze moderne tijd. De voorzitter zegt dat het een historische vereniging past aandacht te hebben voor het behoud van papieren erfgoed. De meeste boeken worden verkregen door schenking. Om 20.35 uur bedankt de voorzitter een ieder voor hun aanwezigheid, wenst hen een plezierig vervolg van de avond en sluit de vergadering.