Voorzitter Erik Appel gaf een kort overzicht van de extra activiteiten die het bestuur dit jaar in het kader van 750 jaar Assen en 200 jaar stadsrechten had (mee)georganiseerd.
Vragen uit de zaal werden door penningmeester Hans Mijsbergh duidelijk beantwoord. De contributie werd door de vergadering, conform het voorstel, op 19.50 euro vastgesteld. Het voorstel om een zogenoemd combinatielidmaatschap voor 5 euro in te voeren, werd algemeen ondersteund. In de rondvraag werd onder meer de vraag gesteld of het bestuur zich kon inzetten om de naam Lodewijk Napoleon te koppelen aan het nog te ontwikkelen “Acmesagebied”. De voorzitter vond de suggestie sympathiek, maar legde uit dat het geven van namen aan buurten of straten niet een kerntaak van het bestuur was.
Na de pauze was er eerst een minipresentatie over de geschiedenis van de ziekenzorg in Assen. Aanleiding was de voorgenomen afbraak door de gemeente van het eerste ziekenzaaltje uit 1883 Hierna stond de historische quiz op het programma. Deze was ook dit jaar weer samengesteld door Bernd Otter en Reint Hofkamp. Het kersverse erelid trad op als quizmaster. Iedereen in de zaal deed mee. De vragen werden als redelijk pittig ervaren. De drie winnaars werden overladen met geschenken. Harry de Jong werd 3e, Jan van Veen eindigde op de 2e plaats en Gerard Hidskes werd de glorieuze winnaar. Hij mocht de wisselbeker een jaar mee naar huis nemen. De leden konden terugzien op een prettig verlopen en leerzame avond.